Návštevnícky poriadok

NÁVŠTEVNÍCKY PORIADOK
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA-MÚZEA ČERVENÝ KAMEŇ

Návštevnícky poriadok SNM-Múzea Červený Kameň platí pre návštevníkov nachádzajúcich sa v priestoroch múzea. Je vo vlastnom záujme návštevníka zoznámiť sa s týmto návštevníckym poriadkom ešte pred vstupom do expozícií múzea a dodržiavať jeho ustanovenia. Kúpou vstupenky a vstupom do expozície je návštevník povinný akceptovať tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre neho stávajú záväznými.

Návštevnícky poriadok je k nahliadnutiu v písomnej podobe v pokladni múzea, takisto je zverejnený v elektronickej podobe na webovej stránke múzea.

Čl. I.
Prevádzková doba

 1. Expozície SNM-Múzea Červený Kameň sú prístupné pre návštevníkov nasledovne:

Od 1. októbra do 30. apríla:
Otvorené denne okrem pondelka 9.30 až 15.30 hod.
Posledný vstup do expozícií je o 15.30 hod.
Sprevádza sa veľký a malý okruh.

Od 1. mája do 31. mája:
Pondelok – piatok 9.30 až 15.30 hod. Posledný vstup do expozícií je o 15.30 hod. Sprevádza sa veľký a malý okruh.

Sobota a nedeľa 9.00 až 17.00 hod. Posledný vstup do expozícií je o 17.00 hod. Sprevádza sa veľký a malý okruh.

Od 1. júna do 31. augusta:
Otvorené denne 9.00 až 17.00 hod.
Posledný vstup do expozícií je o 17.00 hod.
Sprevádza sa veľký a malý okruh, okruh Renesančná pevnosť a okruh Ako sa žilo na hrade.

Od 1. septembra do 30. septembra:
Pondelok – piatok 9.00 až 16.00 hod. Posledný vstup do expozícií je o 16.00 hod.
Sprevádza sa veľký a malý okruh.
Sobota a nedeľa 9.00 až 17.00 hod. Posledný vstup do expozícií je o 17.00 hod. Sprevádza sa veľký a malý okruh.

Dĺžka prehliadky: Malý okruhu 60 minút, Veľký okruh 75 minút, okruh Renesančná pevnosť 60 minút a okruh Ako sa žilo na hrade 45 minút.

 1. Mimo hlavnej návštevníckej sezóny (v mesiacoch október až apríl) je možné zakúpiť si vstupenku na prehliadku stálych expozícii múzea najneskôr 15 minút po začiatku poslednej prehliadky.
 2. Návštevné hodiny môžu byť podľa prevádzkových podmienok upravené.

Čl. II.
Vstupné

 1. Výška vstupného je stanovená cenovým výmerom, ktorý je podpísaný generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea (SNM).
 2. Návštevník je povinný si zakúpiť vstupenku pred vstupom do expozície múzea, ktorou sa preukáže pri vstupe do expozície.
 3. Návštevník môže vstúpiť do expozícií len s platnou vstupenkou. V prípade žiadosti o vydanie voľnej alebo zľavnenej vstupenky je povinný sa preukázať platným dokladom, na základe ktorého žiada o voľnú alebo zľavnenú vstupenku. Múzeum poskytuje zľavy v nasledovných prípadoch:
  • držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP/S
  • študentom nad 18 rokov na základe ISIC, EURO 26
  • učiteľom na základe ITIC
  • novinárom na základe novinárskeho preukazu
  • zamestnancom múzeí na základe preukazu ZMS
  • seniorom nad 65 rokov
 4. Platnosť vstupenky je na jeden vstup v ten deň, v ktorý bola vstupenka zakúpená. Zakúpené vstupenky je možné stornovať len nepoškodené a len do 15 minút od ich vydania.

Čl. III.
Prevádzkové a organizačné zabezpečenie prehliadky múzea

 1. Vstup do expozície je dovolený iba v sprievode zamestnanca múzea a pohybovať sa v expozíciách je možné len v rámci určenej prehliadkovej trasy. Maximálny počet návštevníkov dennej prehliadky v skupine je 50.
 2. Interval medzi jednotlivými vstupmi (prehliadkami múzea) určuje pracovník poklade. Je limitovaný prevádzkovými podmienkami, bezpečnosťou objektu, zbierkových predmetov a návštevníkov.

Čl. IV.
Povinnosti návštevníkov

 • Pred vstupom do expozície a počas pobytu v nej je návštevník povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu. Múzeum nemá úplný bezbariérový prístup.
 • Dieťa do 12 rokov má povolený vstup len v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za jeho správanie.
  Pri hromadnej skupine (školské zájazdy), či inak organizovaných skupín zodpovedá za skupinu pedagóg, pri ostatných hromadných skupinách vedúci skupiny.

Čl. V.
Ochrana objektu, bezpečnosť a ochrana zbierkových predmetov

 1. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny zamestnancov múzea. Pri neuposlúchnutí pokynov alebo príkazov vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, objektu alebo zbierok, bude návštevník vykázaný z objektu bez náhrady vstupného.
 2. Osobám, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a drog je vstup do objektu a expozícií zakázaný. Vstup do priestorov múzea môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla preukázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu múzea.
 3. V priestoroch expozície je zakázané:
 • dotýkať sa voľne vystavených exponátov, vitrín..
 • fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
 • požívať akékoľvek potraviny, či nápoje
 • vnášať zbrane, pyrotechniku a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť objekt, zbierkové predmety alebo návštevníkov
 • opustiť vymedzenú trasu, vzďaľovať sa od skupiny a lektora, prekračovať vodiace šnúry, ktorými sú vymedzené návštevné trasy
 • akýmkoľvek spôsobom narúšať plynulý priebeh prehliadky, nevhodným a hlučným správaním obmedzovať a obťažovať ostatných návštevníkov, rušiť hlukom (hovorom, hudbou, spevom, používaním mobilných telefónov, tabletov, notebookov, rádiom, hlasnými prejavmi a podobnou činnosťou) výklad lektora ako aj samotných návštevníkov.
  Takéto správanie je dôvodom na okamžité vylúčenie z prehliadky, bez náhrady vstupného
 • vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť
 • obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov
 1. Vstup do expozície je umožnený aj návštevníkom s malým plemenom psa za podmienok, že ho budú niesť počas celej prehliadky na rukách alebo v nepremokavej taške určenej na prepravu zvierat. Majiteľ psa si musí byť vedomý, že pokiaľ pes bude svojím správaním vyrušovať ostatných návštevníkov, musí expozíciu opustiť bez náhrady vstupného. Výnimku tvoria iba psy vodiace alebo asistenčné, ktoré sú za týmto účelom riadne označené.
 2. Závažné udalosti (straty, nálezy, úrazy a pod.) je potrebné hlásiť lektorovi.
 3. Priestory objektu múzea sú monitorované kamerovým systémom a zabezpečené elektronickou požiarnou signalizáciou a poplachovým systémom narušenia.
  V prípade spôsobenia poplachu sú návštevníci múzea povinní riadiť sa príslušnými bezpečnostnými opatreniami a pokynmi pracovníkov múzea.
 4. V interiéroch múzea je povolené fotografovať a natáčať video návštevníkmi pre súkromné účely len po zaplatení poplatku podľa cenového výmeru a to takým spôsobom, aby nerušili ostatných návštevníkov a nezdržovali plynulosť prehliadky.
 5. Simultánne prekladanie sprievodcovského výkladu je možné len v tom prípade, ak múzeum nedokáže zabezpečiť lektorský výklad v požadovanom jazyku.
  Prekladanie sprievodcovského výkladu v rámci garantovaného vstupu pre individuálnych návštevníkov je možné len vtedy, ak toto nijakým spôsobom neruší výklad sprievodcu a plynulý chod prehliadky.

Čl. VI.
Práva a povinnosti lektorov a zamestnancov múzea

 1. Pri vstupe do expozície a výstavných priestorov (pokiaľ nie sú sprístupnené zdarma) lektor skontroluje návštevníkovi platnú vstupenku.
 2. Lektor poskytne v umelecko-historickej expozícii návštevníkom kvalitný lektorský výklad.
 3. Pracovník pokladne poskytne na požiadanie zdarma cudzojazyčný text pre zahraničných návštevníkov.
 4. Lektor je oprávnený upozorniť návštevníka na porušovanie Návštevníckeho poriadku.
 5. V prípade, že návštevník aj napriek napomenutiu opakovane porušuje ustanovenia tohto poriadku, alebo odmietne poslúchnuť pokyny zodpovedných zamestnancov múzea, môže poverený zamestnanec za hrubé a opakované priestupky voči Návštevnému poriadku vykázať takého návštevníka z prehliadky za sprievodu a asistencie pracovníka vlastnej ochrany, bez nároku na vrátenie vstupného.

Čl. VII.
Návštevy s pedagogickým dozorom

 1. Organizované školské zájazdy detí do 18 rokov majú vstup do expozícií múzea zakázaný bez pedagogického dozoru (učitelia, vychovávatelia).
 2. Pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia) je povinný na základe pokynov lektora zabezpečiť bezproblémovú prehliadku dohliadaním na správanie žiakov a mladistvých študentov.
 3. Pedagogický dozor, ktorý sprevádza skupinu minimálne 10 žiakov alebo mladistvých študentov do 18 rokov má vstup zdarma.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Výnimku z návštevného poriadku môže udeliť v opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti len vedenie SNM-Múzea Červený Kameň.
 2. Priania, pochvaly, sťažnosti a pripomienky môžu návštevníci uplatniť písomne prostredníctvom Knihy prianí a sťažností, ktorá im bude vydaná na požiadanie v pokladni múzea alebo elektronicky na adresu ivana.janackova@snm.sk